Statens Its Whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Statens It. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Statens It

Hvem er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Statens It, herunder ulønnede praktikanter, eller hvis du er samarbejdspartner inkl. underleverandører eller ansat hos en samarbejdspartner, som Statens It har et samarbejde med.

Er du ansat i Finansministeriet bedes du være opmærksom på, at whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. på arbejdspladsen. Problemer bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til nærmeste personaleleder, HR, tillidsrepræsentanterne samt arbejdsmiljørepræsentanterne.

Ønsker du at foretage en indberetning, finder du vores Whistleblowerportal HER

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

Om anonymitet og fortrolighed

Statens It's whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Statens It's whistleblowerenhed er forankret i Direktions- og Ledelsesseketariatet og Informationssikkerhed og Procesudvikling, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Statens It netværk eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Statens It’s hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Statens It’s netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://fm-sit.sit-wb.dk/ i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Statens It’s netværk.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Statens It, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår som en ekstern og uafhængig whistleblowerkanal.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på evt. spørgsmål fra os.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning, og det er derfor vigtigt, at du gemmer koden.

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.