Organisation

Læs mere om organiseringen af Statens It

Medarbejderne i Statens It er fordelt på en direktion og ni områder. Ledelsen i Statens It består således af en direktion, en chefgruppe og en række teamledere under hvert område. I nedenstående liste kan du få et overblik over organisationens områder.

De enkelte områder i Statens It

Ansvarlig for alle opgaver og spørgsmål, der relaterer sig til databeskyttelse i kraft af Statens It’s rolle som databehandler for de statslige myndigheder. Endvidere ansvarlig for varetagelsen af de opgaver, som følger af Statens It’s rolle som dataansvarlig for sine medarbejdere.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Dette område har bl.a. ansvaret for udvikling og drift af et ledelsessystem for informationssikkerhed og Service Management til håndtering af overordnede og principielle problemstillinger, understøttet af dels ISO27001: Standard for informationssikkerhed og ISO20000: Standard for IT Service management. Området er ansvarlig for at udvikle og forbedre processer, foretage performancemålinger af processer, kundeafregning, ledelsesinformation, rapportering og kommunikation.

Områdechef:

Analyse & Implementering er ansvarlig for den indledende fase af transitionen, når Statens It overtager it-driften fra nye kunder. Fasen omfatter analyse af institutionens nuværende it-driftsmiljø og -organisation inklusiv kortlægning af aktiver, kontrakter, licenser, personaleressourcer, økonomi, sikkerhed, at kunden skriver under på vores hovedaftale, en interimaftale for ”as is”-drift og indstilling om kongelig resolution, der formelt overdrager ressortansvaret.

Området varetager den indledende kommunikation med kunder i pipelinen og betjener styregrupper og ministerielle følgegrupper.

Områdechef:

Ansvarlig for den samlede leverance og relationen til Statens It's kunder, herunder kundeaftaler, indtægtsbudget, rådgivning af kunder og arkitektur.

Områdechef: 

Ansvarlig for relationen til Statens It's brugere, herunder henvendelser fra brugerne, standardleverancer, brugeradministration, onsite-tjenester og brugerrettet kommunikation.

Områdechef:

Ansvarlig for drift af infrastruktur og it-systemer, samt afhjælpning og forebyggelse af fejl gennem overvågning, proaktivitet og vedligeholdelse. Desuden ansvarlig for produktion af kapacitet, herunder styring og optimering af kapacitetsleverancen og vedligeholdelse og udvikling af kapaciteten. Endelig ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af Statens it-arbejdsplads og shared services.

Områdechef:

Indkøb & Sourcing skal sikre en effektiv og professionel varetagelse af tværgående funktioner i forhold til styring, jura, kontrakter, sourcingaftaler og indkøb. Området understøtter optimering og professionalisering af indkøb af it i staten gennem konsolidering af kontrakt- og licensportefølje, juridisk rådgivning og bedre udnyttelse af indkøbsaftaler, udbud mv.

Områdechef:

Området Digitalisering & PMO er ansvarlig for Statens It’s Servicekatalog, for at skabe nye services og for at opbygge et nyt Project Management Office (PMO) for Statens It. Området arbejder med hele processen, fra idé til færdige services, i løbende dialog med kunder såvel som leverandører.

Områdechef:

Ansvarlig for transitionsprojekter, herunder implementering af nye kunder og opgaver.

Områdechef: